Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Документи

Стратегия за развитие на ПГМЕТ 2020 - 2024 г.

План за работа в условията на COVID-19

 

Прикачени документи

Училищни учебни планове за 2023/2024 г. - 11-12 клас
Училищни учебни планове за 2023/2024 г. - 8 - 10 клас
Заповед за отпускане на стипендии на учениците за първи срок на учебната 2023/2024 г.
Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класния ръководител
Правилник за дейността на ПГМЕТ - 2022/2023 г.
Правила за вътрешно подаване на сигнали
Форми на обучение в ПГМЕТ
Годишен план за дейността на ПГМЕТ за учебната 2022/2023 г.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия на учениците
Отчет на стратегията за развитие на училището за учебната 2021-2022 г.
Правилник ЗБУТ
Мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение
Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ПГМЕТ - 2022-2026 г.
Етичен кодекс
План-програма БДП - 2022-2023 г.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия на ученик
План за работа на координационен съвет за справяне с училищния тормоз и насилието между деца и ученици
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
Програма за осигуряване на подкрепа на личностното развитие на ученика
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище