Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Документи


План за работа в условията на COVID-19

 

Прикачени документи

Заявление до класен ръководител за освобождаване от учебни занятия
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМЕТ 2024 - 2029 година
Заповед за отпускане на стипендии на учениците за втори срок на учебната 2023/2024 г.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия на учениците
План за прилагане на Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите "Социално подпомагане" по отношение на осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците
Правилник за дейността на ПГМЕТ - 2023/2024 г.
Цялостна политика на училищната общност на ПГМЕТ за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
План за дейността на училищната комисия по БДП за учебната 2023/2024 г.
Училищна програма за противодействие на училищния тормоз и насилието между деца и ученици
План за работа на координационен съвет за справяне с училищния тормоз и насилието между деца и ученици
Програма за осигуряване на подкрепа на личностното развитие на ученика
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
Училищни учебни планове за 2023/2024 г. - 11-12 клас
Училищни учебни планове за 2023/2024 г. - 8 - 10 клас
Заповед за отпускане на стипендии на учениците за първи срок на учебната 2023/2024 г.
Правила за вътрешно подаване на сигнали
Форми на обучение в ПГМЕТ
Годишен план за дейността на ПГМЕТ за учебната 2022/2023 г.
Заявление-декларация за отпускане на стипендия на учениците
Отчет на стратегията за развитие на училището за учебната 2021-2022 г.
Правилник ЗБУТ
Мерки за повишаване качеството на професионалното образование и обучение
Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ПГМЕТ - 2022-2026 г.
Етичен кодекс