Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Проекти

За да се осигурява широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и да се създават условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество, училището работи по различни иновативни проекти като:

  •          Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“) – ФАЗА 1"
  •          НП „Ученически олимпиади и състезания” Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“;
  •          НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, 
  •          включване в мрежата от иновативни училища в България, които са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми;
  •          Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия - Усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците чрез професионално-образователен стаж в реална работна среда в чужбина;
  •          Проект „Модернизация на образователната инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура  BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
  • НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда"
  • Проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000076845 - Осигуряване на цифрови и зелени възможности в ПОО
  • Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000071855- Повишаване на дигиталните умения в Професионална гимназия по механоелектротехника за посрещане на образователни предизвикателства