Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Позитивна мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване

 

Педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда.

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна. 

Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“  в партньорство с: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

 

Проектните резултати включват:

 1. Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори - 18 бр.;
 2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор).
 3. Изготвени анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции - 18 броя.
 4. Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.
 5. Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори.
Темите за обученията са: "Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост", "Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес","Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството", "Възпитание в общочовешки ценности", "Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда",

 "Летящата класна стая "- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”.

 

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:

-  подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,  

- повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда";

-  подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите.

Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Период на изпълнение: 14.12.2020 г.– 14.06.2023 г.

Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Обща стойност на проекта: 415 084, 50 лева.

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство с:

Обща цел: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“.

Специфичните цели:

1) подобряване на условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система;

2) повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда”;

3) подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Целеви групи:

 • Педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 578 лица
 • Образователни медиатори – 30 лица

Проектни дейности: В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат разработени нови/  актуализирани съществуващи стратегически и планови документи на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда. Ще бъдат проведени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини, както и на образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.

Очаквани резултати:

 1. Направено проучване и изготвени Доклади за идентифицираните нужди за всички партньори – 18 бр.;
 2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи- до 2 броя за всеки партньор;
 3. Изготвен анализ на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.
 4. Проведени по две обучения с присъждане на квалификационни кредити за 578 педагогически специалисти.
 5. Проведени по две обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на кредити за 608 лица( вкл.30 медиатори).